MNE #69 | My goals for 2019 and long term goals (vision board) (NO & EN)

NO: Vi er allerede mindre enn en måned bort fra et helt nytt år som er helt fult med nye sjansen og muligheter. Ja, jeg snakker allerede om 2019… Virkelig rart å tenke sånn, ikke sant? Hva jeg prøver å se med dette er at vi på denne tiden har en slags tradisjon: sette flere mål for året som kommer. Dessverre klarer vi til slutt ikke å klargjøre alle disse målene. Jeg tror at grunnen til dette er at noe mål ikke kan komme til virkeligheten med enn blunk. De tar lang tid, vi blir frustrert og stanser til slutt slike målene. Altså synes jeg at å vente til et spesifikk dag / uke / måned / år er de verste ting man kan gjøre. Faktisk sett er dette avbryte et mål, ikke sant?. En annen grunn kan være at vi glemmer hvilket mål vi egentlig hadde, særlig når vi ikke har skrevet dem ned. I utgangspunktet er dette grunnen hvorfor jeg ikke klarer å fullføre mine egne målene. Ja, jeg startet for noe måneder siden med å sette mål for meg selv. Noe har jeg fulført mens andre jeg har allerede glemt eller har jeg mistet oversikt på. Dette har sikkert bevist meg nå at en såkalte vision board må virke godt likevel. Det er derfor at jeg begynte med å lage enn, og dette er resultatet:

EN: We are already less than one month away from a new year full of new changes and possibilitys. Yes, I am talking already about 2019… Very strange to think about, right? What I trying to say is that we at the beginning of each new year have a kind of tradition: starting creating goals for that specific year. Unfortunately, at the end we are not able to fulfill all off these goals. I believe the reason is that some of these goals cannot complete with a wink. It take some time, we are getting frustrated and stopping than directly with that specific goal. Also, I believe waiting to a specific day / week / month / year is the worst ting someone can do. It is actually canceling that specific goal, right? Another reason can be that we forgetting with goals we actually had, especially if we didnt had write it down. Basically these are my reasons why I am unable to fulfill my goals. Yes, I started for some month ago. Some goals I have already completed, others I have forgotten or lose control of it. This is why it convinced now that a so-called vision board should work. Therefore I stared directly creating one, and this is the result:

Mitt norske eventyr #69

Vision Board

NO – Familie: Det første mål er et morsomme bildet er fra en familie, helt øverst til venstre. En far, en mor og to barn, akkurat som jeg forestill meg å ha en familie selv. Det føles veldig rart å snakke og tenke på dette, men jeg synes at det er helt normalt til alderen som jeg har nå. Det er noen uken igjen at jeg nemlig blir 31 allerede – altså rart å tenke på, ikke sant? Nei, dette målet kommer absolutt ikke fram fra at jeg bo alene i Norge. Selv om jeg bor neste annenhalvt år alene i Norge klarer jeg meg helt fint. Dermed har jeg veldig gode venner i Norge som jeg alltid kan ringe for å drikke kaffe. Neide, jeg har sett dette målet allerede for veldig lenge siden sist. Kanskje fordi jeg har aldri laget sånn vision board er det derfor at dette ikke har kommet til virkeligheten. Hvem vet…

EN – Family: The first goal is a funny picture from a family, at the very top left. A father, a mother and two children, just as I imagine having a family myself. It feels very strange to talk and think about it, but I think it’s quite normal for the age I have. It’s a few weeks left that I’ll be 31 already – so strange to think about it as well, right? No, this goal does certainly not come from that I live alone in Norway. Even though I live almost one and a half year in Norway, I’m doing very fine on my own. Thus I have very good friends here in Norway who I always can call for a good cup of coffee. No, I’ve have this goal already for a very long time. Maybe because I’ve never created such vision board, it’s therefore this wish is not become true yet. Who knows…

NO – Drømmehus: Det bildet ved siden av bildet med familien har jeg beskrevet med ordene «drømmehus» og «Welcome Home». Hvor jeg bor nå er allerede et veldig fint sted å bo, virkelig ingenting å klage på. Likevel ønsker jeg meg litt meg plass, og altså et sted hva jeg kan lage mer til min egen personligheter. Hvor jeg for eksempel kan bestemme selv hvilket maleriet jeg henger på vegene og hvor / hvilke bank skal stå i stua. Rett og slett et sted som jeg kan kalle og følle meg hjemme og drømme helt bort.

EN Dream House: I have described the picture next to the family picture with the words “drømmehus” (dream house in English) and “welcome home”. Where I live now is already a very nice place to live, really nothing to complain about. Nevertheless, I want some more space, and thus a place I can make more with my personality. Where, for example, I can decide which painting I’m hanging on the walls and where / which bank should be in the living room. Simply a place that I can call and feel at home and dream away.

NO – God og relax hjemmekontor: Knyttet til det forrige beskrevet bildet er et bildet mer til høyere. Der står et bildet av et veldig fint kontor med ordet «Relax». Dette bildet / målet kommer sikkert fram fra mitt yrke IT. Stort sett av dagen sitter jeg foran en datamaskin, og en god skrivebord og stol er derfor veldig viktig synes jeg. Dermed har jeg altså et stort ønske å jobbe mer hjemmefra. Det er så mye bortkastet tid til å reise fram og tilbake til jobb hver eneste dag, ikke sant? Selvsagt kan jeg allerede jobbe hjemmefra, men på en eller annet måten føler jeg meg ikke så relax hjemme. Igjen, jeg er veldig fornøyd med stedet jeg bor i nå, men jeg har et veldig stort ønske å ha et ekstra rom med et større skrivebord. Ja, det er viktig for meg å ha et klart linje mellom arbeid og privat. Bortsett herfra vil jeg ikke lenger bekymre meg om at tingene kan falle på gulvet – særlig ikke så fint om det er datamaskinen min som faller, æsj… Skrivebordet som jeg har nå er rett og slett for små, men det finnes dessverre ingen mulighet for å plassere et større skrivebordet i huset.

EN – Good and a relax home office: Linked to the previous descripted picture is the picture more to the right. There is a picture of a very nice office with the word «Relax». This picture / goal will certainly come from my profession IT. Most of the day I’m sitting in front of a computer, and a good desk and chair are therefore very important I think. Thus, I have a great desire to work more from home. It’s so much wasted time to go back and forth to work every single day, right? Of course, I can already work from home, but in one way or another I do not feel so relaxed at home. Again, I am very pleased with the place I live in now, but I have a very big desire to have an extra room with a larger desk. Yes, it is for me important to have a clear line between work and prive. Anyway, apart from this I dont want to be afraid longer that thing can falling on the floor – especially not so nice if it’s my computer falling on the floor, aaaah… The desk that I have now is simply too small, but unfortunately there is no possibility to place a larger desk in the house.

NO – MVW-Solutions: For å være ærlig har jeg allerede nådd dette mål. Ihvertfall til dette år var målet mitt å ha minst et oppdrag, og det har jeg! Likevel har jeg sett MVW-Solutions på mitt vision board fordi oppdraget kommer til slutt til et slutt. Faktisk sluttdatoen for dette oppdraget skulle være den 31. desember, men på tiden av skrive har jeg fått beskjed om at oppdraget er forlenget med tre måneder, yheee! Uansett, som sakt kommer en gang et slutt på dette oppdraget. Hva jeg den ønsker meg er å ha et oppdraget som jeg kom gjøre mer hjemmefra for minst fire dager i uken. Jeg vet at slike oppdrag eksisterer, men jeg har ikke funnet dem ennå. Hvis jeg for dette nye oppdraget må reise en eller to ganger hver annen måned fordi oppdraget er f.eks. i Nederland, desto bedre! Den kan jeg samtidig planlegge noe ekstra besøk til familien min, ikke sant? .

EN – MVW-Solutions: To be honest I have already reached this goal. At least this year, my goal was to have at least one project, and I have found one! Nevertheless, I’ve set MVW Solutions on my vision board because this project is coming once to an end. In fact, the closing date for this project was already set on 31 December, but at the time of writing, it is confirmed that the project has been extended by three months, yheee! Either way, as a matter of fact, once this project will come to an end. What I wish for the next coming project is to have a project that I can do more from home for at least four days a week. I know that such projects exist, but I have not found one yet. If I for this new project must travel once or twice every other month because the project is for example in The Netherlands, the better! Than I can plan some extra visits to my family as well, right?

NO – Sunn Livsstil prosjekt / Juice Plus+: Dette målet er avbildet helt nederst til venstre med Juice Plus+ produkter. Egentlig er dette målet stort sett tilknyttet til mitt siste beskrevet målet hvor jeg fortalte om at jeg har et stort ønske for å jobbe mer hjemmefra. Samtidig skal dette mål altså hjelpe meg veldig godt å nådd mitt neste mål. Jeg kan allerede fortelle veldig mye om dette prosjekt, men jeg må dessverre holde dere litt i spenning. Mer om dette prosjektet skal jeg komme tilbake på snarest i et nytt innlegg. Garantert at dette er et veldig fint og interessant prosjekt til alle. Jeg kan ihvertfall fortelle at jeg til neste år vil nådd SCC (Senior Sales Coordinator) Vet dere allerede hva dette prosjektet / målet inneholder?

EN – Sunn Livsstil (healfty lifestyle) project / Juice Plus+: This goal is pictured left at the bottom with Juice Plus + products. Actually, this goal is largely linked to my last-mentioned goal where I told about that I have a great desire to work more from home. At the same time, this goal will help also help me to achieve my next goal. I can already tell a lot about this project, but unfortunately, I’m sorry to keep you in excitement a little bit longer. More about this project, I’ll be back soon in a new article. Guaranteed that this is a very nice and interesting project for everyone. I can at least tell that I will reach SCC (Senior Sales Coordinator) next year. Do you already know what this project / goal contains?

NO – GÅ ned i vekt: Egentlig har jeg allerede fortalt om dette mål før på bloggen min: jeg vil nådd igjen 55 kilo. Virkelig uvirkelige å tenke på nå, særlig når du vet at jeg henger mellom 80 / 81 kilo. Jeg har derfor sett målet til 2019 for å gå ned i vekt med mist 20kilo, den er jeg allerede veldig fornøyd (men mer er bedre, ikke sant?) Så ja, på første inntrykk litt rart å lage et gammelt bildet av meg selv på denne vision board, men personen der vil jeg gjerne være igjen (inklusiv sjekk, hihi)

EN – Go down in weight: Actually, I have already told about this goal before on my blog (unfortunately in Norwegian): I will reach 55 kilo again. Really unreal to think about now, especially when you know I’m hanging between 80 / 81 kilos. I have therefore set the goal to 2019 to lose minimal 20kilo, then I’m already very pleased (but more is better, right?) So yes, at first impressions, a little bit odd to put an old picture of myself on the vision board, but the person there I will be that person again (including beard, hihi)

NO – Smile More og The Minimalist: Smille More og The Minimalist. Bedre kjent som Joshua Fields Millburn & Ryan Nicodemus og Roman Atwood (Atwood familie) Nei, disse tre personer tilhører ikke sammen, men for min del er de et stort symbol til store suksesser og aldri gi opp. Det er en lang fortelling hvorfor at jeg har veldig mye lyst til å lage et nytt innlegg bare om dem. Sikkert at hvis du kjenner dem allerede, den du skjønner sikkert hva jeg mener hvorfor. Uansett, kort sammenlagt har de begynt fra ingenting til tilslutt deres egen store virksomheter og store suksesser. Jeg ser virkelig så mye meg i dem at de påminner meg hver gang: hvis de kan klare det, den kan jeg dette sikkert også! Faktisk sett ville jeg nevne dem mer som gode påminnelse til alle: ikke gi opp, det finnes alltid en god løsning. Ser for eksempel på mitt såkalte «Mitt Norske Eventyr». Fortsatt er jeg ikke der for å kunne fullstendig bosette meg i Norge, men… så langt klarte jeg allerede å lage mitt egen store suksesser. Alt takket være dem! Målet mitt er å ha det sammen suksesser. Ikke bare for min egen virksomheter, men altså til alle andre ting som jeg gjør i tillegg.

EN – Smile More and The Minimalist: Smile More and The Minimalist. Better known as Joshua Fields Millburn & Ryan Nicodemus and Roman Atwood (Atwood family) No, these tree persons does not belong to each other, but for me they are a symbol for big successes. It is a long story why that I want to write a whole new article only about them. For sure if you know them already, for sure you know what I mean. Anyway, the short story is that they have started from nothing to till the end there own big businesses and successes. I see that I have so many things in common that they remember me every time: if they are able to manage things, than I am for sure also able to manage it. Very easy said I want to mention them more as a good example till everyone: dont give up, there is always a good solution. Look for example at mine so-called Mitt Norske Eventyr. Still I am not there to fully life easily in Norway, but… so far I have already managed to create my own big successes. Everything thanks to them! My goal is to have the same successes. Not only for my own businesses, but also for all other things I doing in addition.

NO – Fransk(kurs): Jeg kommer sikkert tilbake om dette emne i et nytt innlegg også. Jeg synes nemlig at det høres så skikkelig rart ut når jeg ser at jeg allerede har begynt å lærer meg fransk, ikke sant? Jeg kan allerede fortelle dere om at dette har startet fra at jeg har en stor lidenskap for språk. Denne lidenskap er nå enda større etter jeg har lært meg norsk. Der åpner seg en virkelig stor verden for deg når du kan snakke flere språk. Altså kommer dette målet fram fra målene Sunn Livsstil / Juice Plus+ og at jeg gjerne vil jobbe mer hjemmefra. Uansett, at jeg har laget dette målet på mitt vision board er at jeg vil kunne snakke, skrive å forstå fransk på B1-nivået. Derfor vil jeg ihvertfall i 2019 minimal tre ganger gå på ferie i Frankrike. Ikke vær rett, jeg har ingen planer å bosette meg i Frankrike (ihvertfall ikke ennå)

EN – French(course): I will certainly coming back about this subject in a new article as well. I guess it sounds so very strange when I say that I already started a Frans course, right? I can already tell that this is started because I have a big passion for languages. This passion is now even bigger after Ive learned Norwegian. There opens a whole new world when you can speak several languages. In addition has this also something to do with my other goal Sunn Livsstil / Juice Plus+ and that I want to work more from home. Anyway, the goal that I have written this at my vision board, is that I want to speak, write and understand Frans at B1-niveau. Therefore I want in 2019 minimal tree times on vacation in France. Dont worry, I have no plans to live in France (at least not yet)

NO – Operakonsert: Det er jo veldig lenge siden siste at jeg har vært til en Operakonsert. Som du kan se på billetten var det allerede 2012. Nei, dette er egentlig ikke helt sant. Etter hvert har jeg vært to eller tre ganger til en Operakonsert igjen, men de husker jeg meg ikke så godt lenger, dessverre. Det var sikkert en gang i alene i Paris, Frankrike, og en gang i Haag, Nederland sammen med Robin. Uansett, at jeg har laget billetten til Operakonserten i Praha var at dette var mitt første gang til sånn konsert – første ganger glemmer man sannsynlig aldri. Jeg var der med en små gruppe. Etter to minutter gikk allerede to personer bort, og resten rett før første pause begynte. De klarte virkelig ikke å lytte lenge til Opera. Jeg tror at en person sovn halvveis av konserten, haha. Jeg derimot har sett hele forestilling, hihi. Alt i alt var de for lenge siden sist. Derfor har jeg laget et mål for å se minst en Operakonsert igjen i 2019. Selvsagt i Operahuset i Oslo. Som du kunne lese i mitt tidligere innlegg har jeg vært her nå flere ganger, men fortsatt aldri sett en Operakonsert.

EN – Opera concert: It’s been so very long time ago that I have seen an Opera concert. As you can see on the ticket was it already 2012. No, this is not really true. Eventually I have been two or three times after this concert been to other Opera concerts, but I do not remember that much anymore, unfortunately. It was probably once alone in Paris, France, and once in The Hague, The Netherlands together with Robin. Anyway, that I have made the ticket to the Opera concert in Prague as reminder, was that this was my first time to such concert – the first time you probably never forget. I was there with a small group. After two minutes, two people already left. The rest left just before the first break began. They really did not manage to listen to Opera for a long time. I believe that there was one person who fell halfway in sleep, haha. However, for me it was not a problem at all. I have seen the whole show, hihi. All in all, this was a long time ago since I have been to an Opera concert. Therefore, I have made a goal to see at least one Opera concert again in 2019. Of course in the Opera House in Oslo. As you could read in my previous post (unfortunately Norwegian), I have been here several times, but still not to see an Opera concert.

NO – Last.fm (35 000 lyttet musikk): Fortsatte litt på mitt forrige mål er her en litt tullete mål. I 2011 klarte jeg å lytte til 32 063 låter i et helt år. Utgående fra en 30 dagers måned har jeg lyttet til 2 672 låter hver måned, og det er 90 låter hver eneste dag. Når vi beregner ca. 4 minutter til hver låt er det 360 minutter (6 timer) musikk eneste hver dag! Jeg har prøvd å lytte til så mange låter dette år, men dessverre. Begynn dette år gikk veldig bra, men akkurat nå henger jeg rundt på 9 000 lyttet låter. Det er 750 låter hver måned, og 25 låter hver dag (100 minutter / ca. 1,5 timer hver dag) Enkelt sagt ikke i nærheten i det hele tatt. Så, til neste året vil jeg prøve igjen å lyte til 35 000 låter (2917 låter hver måned, 98 låter hver dag, 389 minutter / 6,5 timer hver dag) Et slikt morsomt mål er helt ok, ikke sant? Til sutt eksisterer hele livet ikke bare ut av seriøs ting antar jeg.

EN – Last.fm (35 000 listened songs): Continuing to my previous goal is here a little funny goal. In 2011 I managed to listen to 32 063 songs a whole year. Calculating on a 30 day month I have listened to 2,672 songs every month, these are 90 songs every single day. When we calculate approx. 4 minutes to each song there is 360 minutes (6 hours) music every day! I have tried to listen to so many songs this year, but unfortunately. Beginning this year went very well, but right now I hang around 9,000 listened songs. These are 750 songs each month and 25 sounds every day (100 minutes / circa 1,5 hours each day) Simply said not near at all. So, next year I will try again to listen to 35,000 songs (2917 songs every month, 98 songs every day, 389 minutes / 6,5 hours each day). Such funny goal is ok, right? At all, live does not exist just only off serious things, I guess.

NO – Blogg (Mitt Norske Eventyr): Last but not least, bloggen minn avbildet som nettbrettet helt nederst til høyere. Jeg har et veldig stor ønske å være Norges største blogger, ihvertfall komme minst i den topp 10 listen. Jeg synes at jeg har mange interessante fortellinger og ideer at jeg sikkert kan inspirere andre, særlig med den ideen som jeg allerede ha til framtiden (ja, jeg har mer ideer enn jeg allerede har skrevet her) Altså tilbyr meg dette gode muligheter for å kunne jobbe mer hjemmefra, og tjene noe ekstra penger i tillegg! Jeg vet… for å kunne nådd dette mål, da må jeg endre ett eller annet først. Målet mitt til neste år er derfor skrive minst et innlegg hver uke. Altså vil jeg gjerne skrive mer innlegg på flere språk slik som dette innlegg, men… Som du kanskje allerede legg merke til var jeg ikke så konsekvent med publisere siden jeg fikk et oppdrag begynn september. Da jeg i skrivende stund har fatt beskjed om at oppdraget er forlenget med tre måneder, får jeg nesten tre måneder sannsynligvis altså ikke mye gjord likevel. Jeg synes at dette er egentlig mer en dårlig unnskyldning. For alt finnes nemlig gode løsninger, og det har jeg for bloggen min altså! Ideen er å endre fokus fra hva jeg har gjør i et daglig liv i Norge til sunn livsstil prosjektet. I tillegg vil jeg også skrive mer om fremgangen til målet mitt. God løsning, ikke sant? Alt fordi jeg synes at det er så kjedelig å skrive bare om jobbe min. Dermed måtte jeg skrive under masse taushetserklæringer også. Faktisk sett kan jeg ikke fortelle mye om jobben allikevel, og dette holder meg mye tilbake for å skrive på en daglig måten.

EN – Blog (Mitt Norske Eventyr): Last but not least, my blog depicted as the tablet right on the bottom. I have a very big wish to be Norway’s biggest blogger, at least come at in the top 10 list. I think I have many interesting stories and ideas that I can inspire a lot off other people, especially with the ideas that I already have for the future (yes, I have more ideas than I have already written here). Thus, offering me this a great opportunity to be able to work more from home and earn some extra money as well! I know … in order to achieve this goal, I have to change something first. My goal for next year is therefore to write at least one post each week. Also I would like to post more articles in several languages like this article, but … As you may already notice, I was not so consistent with publishing since I received a project early in September. When I have been notified at the time of writing that the project has been extended for three months, I probably get not much done for the next three months as well. I think this is more a bad excuse. For everything there are good solutions, and I’ve found one for my blog already! The idea is to change the focus from what I do in a daily life in Norway to the healthy lifestyle project. In addition, I will also write more about the progress of my goals. Good solution, right? I think it’s so boring to write just about my work. Thus I had to sign a lot of confidentiality statements too. In fact, I cannot tell much about the job anyway, and this prevents me already a lot to write on a daily basis.

NO – Sammendrag: Jeg vet, oppsummert er det veldig mye å gjøre men helt sikkert at jeg skal klare dette. Som jeg tenker: hvis du vil få noe gjord, ikke sitt bare hjemme foran TV-en. Ting kommer ikke til deg, men deg må komme finne dem selv. Planlegg og prioriter tiden til sånn leteaksjon godt. Hvis du setter prioritet 0 på tiden din, sikkert at du ikke skal få tid, og aldri skal finne det du ønsker. Det er helt opp tid deg, ikke til noe annet…

EN – Summary: I know, in summary, there is a lot to do but for sure I will be able to manage it. As I think: if you want something done, do not just sit at home in front of the TV. Things do not come to you, but you must come and find them yourself. Plan and prioritize the time well for such search action. If you set the priority for time to 0, than for sure you wont get enough time and netherless for sure you will never find what you want. It’s all up to you, not someone else …

Ukens yndlingslåt

NO:Slik som jeg gjør hver uke har jeg også denne uke vagt en låt som ukens yndlingslåten, og det er «Sandro Cavazza and Lou Elliotte – Used To» Denne lyrics-videoen har ikke inspirert meg til å la en vision board som jeg viste i dette innlegget, jeg bare fant låten helt tilfeldige.

EN: As I do every week, I have also this week select a song as song of the week. For this week it’s “Sandro Cavazza and Lou Elliotte – Used To” This lyrics video has not inspired me to create a vision board as showed in this article, I found this song completely random.

 

Dette er den originale låten / This is the original song


#Personlig   #Norge   #Eventyr   #visionboard   #goals   #mål   #desember   #2018
2 kommentarer
  1. I am sorry for the late reaction on your blog. We are verry busy with lot of things. We have read your beautiful story and we are verry proud of you. It is not easy to leave your home country to start al over in a strange land white other rules.
   So as we say enjoy a lot and also have fun we love you

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg